Добредојдовте!
ТРЕТМАН НА ВОДА

Нашата понуда и опрема за обезбедување на чиста и питка вода ја комплетираме и сега ТУРБОИНЖЕНЕРИНГ располага со широк спектар на:

  • Филтри
  • Системи со реверзна осмоза
  • Хлоринатори
  • УВ стерилизатори

Намената на понудената опрема е за:

  • Пречистување на вода за пиење
  • Намалување на растворени соли( омекнување на водата)
  • Отстранување на непријатен вкус и мирис
  • Отстранување на суспендирани материи, седименти, песок
  • Отстранување на нитрати, хлор, бактерии и др.