Добредојдовте!
ПУМПИ И ПУМПНИ СТАНИЦИ

ТУРБОИНЖЕНЕРИНГ изведува комплетни пумпни станици за питка и технолошка вода за:

 • Населени места
 • Инвидуални станбени објекти(куќи.викенд куќи)
 • Хотели,мотели,бензиски пумпи,училишта и други јавни објекти
 • Индустриски капацитети
 • Наводнување на земјоделски површини и оранжерии

Во зависност од изворот на вода вградуваме соодветни типови на пумпи за црпење од:

 • Широки и цевкасти бунари
 • Природни водозафатни, реки и езера
 • Централи системи за препумпување

ТУРБОИНЖЕНЕРИНГ испорачува и монтира:

 • Пумпи и пумпни станици
 • Електро ормари
 • Хидрофорски садови и Хидромати
 • Цевки, црева и цевна арматура
 • Водоводна арматура
 • Дополнителна опрема(водомери, маномери, вакуумметри)